top of page

ČASTÉ OTÁZKY

 

Čo zahŕňa môj príspevok?

Škola Sv. Filipa Neriho, Joska

Váš príspevok slúži na pokrytie školného, ktoré stanovuje daná škola podľa nákladov na príslušný školský rok. Školné obsahuje: výučbu žiakov, školské pomôcky, stravu pre žiakov 4x denne, ubytovacie kapacity a voľnočasové aktivity.

Lekárska starostlivosť, školská uniforma a úbor na telesnú, školské topánky, matrac, deka, posteľné prádlo a iné internátne potreby sa snažíme pokrývať z iných zdrojov.

Stredné školy a iné internátne základné školy

Váš príspevok slúži na pokrytie školného, ktoré stanovuje daná škola podľa nákladov na príslušný školský rok. Školné obsahuje: výučbu žiakov, školské pomôcky, stravu pre žiakov 4x denne, ubytovacie kapacity a voľnočasové aktivity.

Na začiatku školského roku sa deťom vždy kupuje školská uniforma vrátane úboru na telesnú výchovu, školské topánky, papuče/šuchačky, tenisky na telesnú výchovu, matrac, posteľné prádlo, deky, skrinky na skladovanie vecí a iné internátne potreby. Stredné školy majú zväčša presne špecifikované potreby, bez ktorých dieťa na školy nepríjmu. List zo školy s výškou školného a zoznamu vecí sa posiela adoptívnemu rodičovi. Školy majú extra výdavky ako školský výlet, niektoré učebnice mimo základných učebníc.

Prečo v porovnaní s inými organizáciami je príspevok na podporu dieťaťa cez občianske združenie JUA vyšší?

Ekonomická situácia v Keni je iná ako v iných rozvojových krajinách. Naša škola sv. Filipa Neriho a stredné školy, kde máme deti z projektu, nie sú denné školy, ale internátne školy a preto školné nie je v našom prípade len príspevok na školu, platy učiteľov, učebné pomôcky a pod . V prípade základnej školy sv. Filipa Neriho to znamená, že o deti sa staráme a plne preberáme za ne zodpovednosť počas skoro celého roka (deti na škole bývajú a stravujú sa).  Priemerná suma školného v oblasti Joska je približne 70,000 KSH ročne (600 - 700 eur) a naša internátna škola patrí k najlacnejším v okolí. Vrámci udržateľnosti projektu a vytvorenia pocitu spolozodpovednosti za chudobné deti, je základná škola otvorená deťom z komunity, ktoré majú vyšší poplatok školného a prispievajú tým na sponzorované deti.

 

 

Kedy začína školský rok a ako vyzerá organizácia školského roku?

Školský rok začína vždy v januári (zväčša 2-3 januára). Prvý trimester začína v januári a končí prvý aprílový týždeň. Druhý trimester začína 2.mája a končí prvý/druhý augustový týždeň a tretí trimester začína 1.septembra a končí prvý novembrový týždeň.

Výučba začína ráno medzi 7.-8. hodinou (závisí od školy) a končí o 15:30. Deti na internáte ešte mávajú večernú školu, kde si robia najmä domáce úlohy a majú opakovanie. V Keni sa deti učia aj soboty do 13. hodiny.

Aké deti sú do programu zaradené?

Deti, ktoré v programe podporujeme sú marginalizované skupiny detí - deti ulice, ktoré prešli rehabilitačným programom, deti z rodín žijúcich v absolútnej chudobe, siroty, deti z detských domovov, deti rodičov žijúcich s ochorením HIV/AIDS v terminálnom štádiu. Od roku 2018 zahrňujeme do programu aj telesne postihnuté deti a deti žijúce s albinizmom.

V mnohých prípadoch deti prežili v rodine traumu, boli fyzicky, psychicky či sexuálne zneužívané, žili opustené na ulici a pod. Mnohé z nich nikdy predtým nechodili do školy. Máme deti, ktoré majú 10-11 rokov a sú zaradené v 1.-2. ročníku základnej školy.

 

Ako môžem komunikovať so svojim dieťaťom?

So svojim dieťaťom môžete komunikovať prostredníctvom listov. Vaše listy môžete zaslať na našu adresu uvedenú na web stránke alebo ich môžete nascanovať a zaslať na náš mail: jua.predeti@gmail.com. My ich Vášmu dieťaťu odovzdáme. Listy môžete posielať neobmedzene a Vaše dieťa Vám na ne bude odpovedať. Prosíme Vás o zasielanie korešpondencie v anglickom jazyku, ak to nie je možné, môžete písať aj v slovenčine. Deti sa potešia Vašim pohľadniciam a fotkám. 

Inak deti zasielajú listy 3x ročne svojim adoptívnym rodičom. Rodičom po skončení trimestra takisto posielame vysvedčenia. 

 

Môžem svojmu adoptívnemu dieťaťu poslať darček?

Deťom môžete zasielať drobné darčeky podľa ich veku a vašich možností, nie objemné a ťažké. Najlepšie by bolo, aby sa zmestili do obálky veľkosti A4. Listy a darček prosím pošlite na adresu uvedenú na našej web stránke.

Najvhodnejšie darčeky pre deti sú spodné prádlo (nohavičky, trenky, slipy a lambady/prvé podprsenky) a športové tenisky. Pre logistiku ich odporúčame kúpiť v Keni, kde Vám zašleme účet a fotkovú dokumentáciu.

Športové tenisky stoja v Keni približne 20 euro a spodné prádlo pre dieťa na rok vieme nakúpiť za 10-15 euro. Ak by ste chceli prispieť na takýto darček pre dieťa, môžete nám napísať a poslať peniaze na náš bankový účet s uvedením variabilného symbolu dieťaťa a popisu/správy "DAR".

Deti majú v škole farbičky, perá, ceruzky, omáľovávanky, preto im ich nemusíte zasielať.

Prosime Vás o trpezlivosť pri doručovaní balíčkov do Kene, balíčky posielame po jednotlivcoch, ktorí idú na projekty v ich osobnej batožine. Deťom na základnej škole odovzdávame darčeky iba na konci trimestra pred odchodom domov  (začiatok apríla, koniec júla, koniec októbra), je to jednak z dôvodu, že pravidlá škôl v Keni nedovoľujú, aby deti mali na internátnych školách iné veci ako povinnú výbavu a jednak, aby sa medzi sebou neporovnávali, keď pár detí dostane darček a ostatným bude ľúto. Deti na stredných školách dostávajú darčeky na našich spoločných stretnutiach, aj počas midtermu - prázdnin v polke trimestra.

Môže dieťa z programu vypadnúť?

Áno. Môže sa tak stať z 3 najčastejších dôvodov:

1.    Problematické správanie dieťaťa, časté úteky zo školy - aj napriek 2 ročnému intenzívnemu rehabilitačnému procesu nosia mnohé deti v sebe istú sociálnu patológiu. Mnohé z nich sa nedokážu do spoločnosti zaradiť, majú problematické správanie spojené s útekmi z inštitúcie a pod. Pri dlhotrvajúcom problematickom správaní a častých útekoch, dieťa z programu vylučujeme, nakoľko to pozitívne nevplýva na ostaté deti a nevidíme pozitívnu budúcnosť takéhoto dieťaťa.

2.    Zmena v rodine dieťaťa - rodina sa presťahuje, rodinný člen si nájde zamestnanie a prejaví záujem sa o dieťa starať.             V niektorých prípadoch sa rodina žijúca v okolí Nairobi presťahuje späť na vidiek a prejaví záujem vziať si so sebou dieťa a starať sa o neho. Ak je v blízkosti štátna škola a rodina prejaví záujem, aby dieťa miesto internátnej školy navštevovalo dennú školu a má záujem sa o dieťa starať, vo väčšine prípadov im vyhovieme. Situáciu v rodine naďalej monitorujeme prostredníctvom domácich návštev našimi sociálnymi pracovníkmi.

3.    Zlý prospech dieťaťa na strednej škole - pre finančnú náročnosť štúdia na strednej škole (v priemere 800 euro/rok/dieťa) s deťmi uzatvárame dohodu, kde sa dieťa zaväzuje,že bude spĺňať nami dané akademické podmienky (najhoršia akceptovateľná známka je C). Pri priemernej snahe táto známka môže byť dosiahnuteľná všetkými deťmi, ktoré boli prijaté na strednú školu, a preto je horšia známka neakceptovateľná.

Aké je známkovanie  a hodnotiaci systém v Keni?

Momentálne v Keni bežia 2 rôzne vyučovacie systémy.

1. Pôvodný, klasický systém (tzv. 8-4-4) je momentálne od 6. ročníka do 8. ročníka. Žiaci píšu počas trimestra niekoľko písomiek: vstupná písomka – tzv. opener exam, potom písomka v polovici trimestra – tzv. mid-term exam a potom záverečná písomka trimestra, tzv. end-term exam. Siedmy a ôsmy ročník môžu mať ešte rôzne písomky ako CAT exam alebo MOCK exams. Každá písomka je dôležitá, aj keď najväčšia váha sa prikladá vždy záverečnej písomke každého trimestra (end-term exam). Žiaci píšu písomky zo všetkých predmetov naraz počas 2 školských dní.

V pôvodnom systéme majú žiaci tieto predmety:

 1. Matematika (Mathematics)

 2. Swahilský jazyk rozdelený na jazyk (Lugha) a kompozíciu (Insha)

 3. Anglický jazyk rozdelený na jazyk (Language) a kompozíciu (Composition)

 4. Veda (Science)  zahŕňa kombináciu predmetov biológia, fyzika a chémia avšak v nižšom rozsahu ako je učenie na SR

 5. Sociálne štúdie (Social Studies) a náboženstvo (CRE - Christian Religious Education) zahŕňa kombináciu predmetov ako  dejepis, geografiu, občiansku náuku a náboženstvo)

Nepovinné predmety

 - Francúzsky jazyk (French) - max. počet bodov z písomky: 100

 - Informatika (Computers) - max. počet bodov z písomky: 100

Z každého predmetu je možnosť získať maximálne 100 bodov/percent. Každý predmet dosiahne určitý počet bodov, a potom nasleduje záverečná známka - sčítanie bodov: napr. 395 bodov z 500 (395/500 – 79% úspešnosť žiaka na danej písomke). Ak má niekto viac ako 400 bodov patrí k nadpriemeru. Priemerní žiaci dosahujú výsledky okolo 350 bodov. Za každú písomku je možnosť získať 500 bodov (maximum).

2. Nový školský system CBC (competency based curriculum) - tento nový systém je výsledkom novej školskej reformy, ktorá bola v krajine predstavená v roku 2018. Nahrádza pôvodný systém a jeho cieľom je odstrániť tlak zo študentov a sústrediť sa nielen na akademické výsledky, ale aj na potenciál a talenty dieťaťa. Odstraňuje porovnávanie študentov v triede a pôvodné známkovanie podľa bodov a žiakom dáva písomné hodnotenia. Zahŕňa aj nové a praktické predmety oproti pôvodným piatim predmetom.

Žiaci majú nasledové predmety:

  1 - 3. ročník (nižší stupeň)

 - Anglický jazyk (English) 

 - Literatúra v anglickom jazyku (Literature)

 - Swahilský jazyk (lugha)

 - Čítanie a literatúra v swahilskom jazyku (kusoma)

 - Matematika (Mathematics)

 - Hygiena a výživa (Hygiene and nutrition)

 - Activity životného prostredia (Environmental activities)

 - Náboženstvo (Religious activity)

 - Výtvarná výchova a hudobná výchova (ACM - arts and crafts and music)

Z každého predmetu môže žiak získať max. počet 50 bodov, celkovo z písomky max 450 bodov

Nepovinné predmety

 - Francúzsky jazyk (French) - od 2. ročníka, max. počet bodov z písomky: 100

 - Informatika (Computers) - max. počet bodov z písomky: 100

  4 - 5. ročník (vyšší stupeň)

 - Matematika (Mathematics)

 - Anglický jazyk - gramatika (Grammar)

 - Anglický jazyk - sloh (Composition)

 - Anglický jazyk - čítanie a literatúra (Reading)

 - Swahilský jazyk - gramatika (Lugha)

 - Swahilský jazyk - sloh (Insha)

 - Swahilský jazyk - čítanie a literatúra (Kusoma)

 - Veda (Science)

 - Poľnohospodárstvo (Agriculture)

 - Domáce vedy (Home science)

 - Social studies (Sociálne štúdie)

 - Náboženstvo (CRE - Cristian education)

 - Výtvarná výchova a hudobná výchova (ACM - arts and crafts and music)

 - Telesná výchova (PHE - physical education)

Z každého predmetu môže žiak získať max. počet 30 bodov, celkovo z písomky max 420 bodov

Nepovinné predmety

 - Francúzsky jazyk (French) - max. počet bodov z písomky: 100

 - Informatika (Computers)  - max. počet bodov z písomky: 100

Záverečné skúšky 8. ročníka a prijatie na strednú školu

Záverečné skúšky pre ôsmakov bývajú vždy začiatkom novembra (najčastejšie prvý novembrový týždeň). Skúšky obvykle trvajú 3 dni a sadajú si k nim ôsmaci všetkých škôl v Keni. Pozostávajú z jazykovej kompozície v swahilskom a anglickom jazyku a z rozsiahleho vedomostného testu z každého predmetu. Kompozícia a vedomostné testy sú národné, a teda rovnaké pre všetkých žiakov základných škôl. Výsledky sú známe obvykle do 31. decembra.

Žiak dostane známku (napr. 380 bodov) a podľa toho čaká, ktorá stredná škola, na ktorú si na začiatku ôsmeho ročníka podal prihlášku, sa mu ozve. V prípade, že sa mu žiadna stredná škola neozve, musí jednotlivé školy obchádzať a podávať svoje prihlášky a čakať. Na štúdium strednej školy sa v prvom ročníku nastupuje v polke januára.

Najprestížnejšie su tzv. štátne stredné školy, ktoré poskytujú študentom veľmi kvalitné vzdelanie a majú najväčšiu možnosť dostať sa na univerzitu. Je veľmi komplikované sa na ne dostať, vzhľadom na fakt, že väčšinou berú študentov od známky 400 a vyššie. Sú finančne veľmi náročné, ale poskytujú okrem kvalitného vzdelania aj určitú záruku postupu na vysokú školu s možnosťou štipendia.

Stredné školy

Stredných škôl v Keni je nedostatok, najmä tých kvalitných. Mnoho detí po skončení základnej školy nedostane šancu pokračovať na strednej škole. Systém stredných škôl je finančne náročnejší vzhľadom na kvalitu vzdelania, náročnosť štúdia a vyššie nároky na pedagogický personál.

Študenti majú približne rovnaké predmety ako slovenskí študenti. Sú hodnotení známkami A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D-, E a F – neprospel. Každý predmet dostane svoju známku a zo všetkých predmetov sa spraví ako na základných školách sumár sumárov a študent dostane hodnotiacu známku, napr. B+.

Záverečné skúšky na stredných školách - maturita

Záverečné skúšky na stredných školách trvajú mesiac a realizujú sa zväčša v mesiaci november, nazývajú sa K.S.C.E.. Pozostávajú z vedomostných testov vo forme testových, no najčastejšie otvorených otázok a príkladov z každého predmetu a pri predmetoch swahilský jazyk, anglický jazyk a cudzí jazyk sa píšu ešte slohové práce na zadanú tému. Testy sú tiež štandardné pre všetkých stredoškolských študentov.

Podobne ako na základných školách, aj na stredných školách sa zo všetkých predmetov udelí známka a spraví sa konečný sumár sumárov a študent dostane výslednú maturitnú známku za strednú školu napr. C+. Čím vyššia/lepšia známka, tým väčšia šanca dostať sa na vysokú školu a dostať štipendium (medicína napr. toleruje maximálne pre štipendistov v Keni kritérium A-).

Výsledky sú známe obvykle do konca februára nasledujúceho roka.

Podmienky sponzorovania detí na stredných školách

Náš program adopcie na diaľku sponzoruje na stredných školách len deti, ktoré dosiahli zo záverečných testov na základných školách známku 350 bodov (70%).

Študenti na stredných školách musia po každom trimestri dosiahnúť známku C. Ak študent nedosiahne známku C v dvoch po sebe nasledujúcich trimestroch, je vylúčený z programu a šanca sa poskytne inému dieťaťu. Všetci študenti sú ohľadom sponzoringu na stredných školách vopred informovaní a pripravovaní, od začiatku vstupu do programu (po reintegrácii).

Ako je možné, že moje dieťa nedosahuje výborné výsledky v škole?

Tak ako aj na Slovensku, nie všetky deti sú akademicky zdatné. Mnohé deti začali študovať na základnej škole neskoro, v útlom detstve sa im veľmi málo venovali rodičia a príbuzní, iné užívali drogy alebo fetovali lepidlo, čo na nich zanechalo vážne dôsledky v oblasti intelektu a iné majú za sebou množstvo tráum.  Naším cieľom je poskytnúť vzdelanie dieťaťu bez ohľadu na jeho intelekt a dať mu vhodné prostredie na prežitie štastného detstva. Nevyvíjame prehnané nároky na deti v škole, nakoľko sa deti môžu cítiť menejcenné a stratia motiváciu úplne pokračovať v štúdiu.

bottom of page