top of page

ČASTÉ OTÁZKY

Čo zahŕňa môj príspevok?

Príspevok pre dieťa v škole Sv. Filipa Neriho
Váš príspevok slúži na pokrytie školného, ktoré stanovuje daná škola podľa nákladov na príslušný školský rok. Školné zahŕňa: výučbu žiakov, školské pomôcky, stravu pre žiakov 4x denne, ubytovanie na internáte a internátne potreby a lekársku starostlivosť počas 1 roka. V Keni deti nosia do školy školské uniformy a školské topánky, ktoré majú deti zabezpečené z iných zdrojov, a ktoré im podľa potreby vždy pravidelne dopĺňame. Na športové aktivty majú deti športový úbor.  


Príspevok pre dieťa na strednej škole 
Váš príspevok slúži na pokrytie školného, ktoré stanovuje daná stredná škola, na ktŕu bolo dieťa prijaté. Školné zahŕňa: výučbu žiakov, školské pomôcky, stravu pre žiakov 4x denne, ubytovanie na internáte a internátne potreby a voľnočasové aktivity. Na začiatku školského roku sa deťom vždy kupuje školská uniforma vrátane úboru na telesnú výchovu, školské topánky, papuče/šuchačky, tenisky na telesnú výchovu, matrac, posteľné prádlo, deky, skrinky na skladovanie vecí a iné internátne potreby. Stredné školy majú zväčša presne špecifikované potreby, bez ktorých dieťa na školy nepríjmu. List zo školy s výškou školného a zoznamu vecí sa posiela adoptívnemu rodičovi. Školy majú extra výdavky ako školský výlet, niektoré učebnice mimo základných učebníc. 


Príspevok pre študenta na univerzite
Študentom na vysokých školách sa zvyčajne hradí školné, ktoré stanovuje daná univerzita. Ďalej sa študentom hradia nákldy spojené s ubytovaním (internát/prenájom), príspevok na jedlo a vreckové. 

Prečo v porovnaní s inými organizáciami je príspevok na podporu dieťaťa cez občianske združenie JUA vyšší?

Ekonomická situácia v Keni je iná ako v iných rozvojových krajinách. Naša škola sv. Filipa Neriho a stredné školy, kde máme deti z projektu, nie sú denné školy, ale internátne školy, a preto školné nie je v našom prípade len príspevok na školu, platy učiteľov, učebné pomôcky a pod . V prípade základnej školy sv. Filipa Neriho to znamená, že o deti sa staráme a plne preberáme za ne zodpovednosť počas skoro celého roka (deti na škole bývajú a stravujú sa).  Naše vzdelanie v škole Sv. Filipa Neriho je taktiež na vysokej úrovni, pretože sa snažíme deťom zabezpečiť kvalitné základné vzdelanie, aby sa mohli ďalej dostať na stredné školy a následne na vysoké školy. Snažíme sa taktiež podchytiť ich talenty prostrednítvom kvalitných voľnočasových aktivít. Len prostredníctvom kvalitného vzdelania dokážu byť mladí byť konkurencie schopní na trhu práce a pretvoriť svoju krajinu k lepšiemu.

 

 

Kedy začína školský rok a ako vyzerá organizácia školského roku?

Školský rok začína vždy na začiatku januára. Prvý trimester začína v januári a končí prvý aprílový týždeň. Druhý trimester začína 2.mája a končí prvý/druhý augustový týždeň a tretí trimester začína 1.septembra a končí prvý novembrový týždeň.

Výučba začína ráno medzi 7.-8. hodinou (závisí od školy) a končí o 15:30. Deti na internáte ešte mávajú večernú školu, kde si robia najmä domáce úlohy a majú opakovanie. V Keni sa deti učia aj soboty do 13. hodiny.

Aké deti sú do programu zaradené?

Deti, ktoré v programe podporujeme sú marginalizované skupiny detí - deti ulice, ktoré prešli rehabilitačným programom, deti z rodín žijúcich v absolútnej chudobe, siroty, deti z detských domovov, deti rodičov žijúcich s ochorením HIV/AIDS v terminálnom štádiu a nadané deti zo sociálne deprimovaného prostredia. Od roku 2018 zahrňujeme do programu aj telesne postihnuté deti a deti žijúce s albinizmom. V niektorých prípadoch deti prežili v rodine traumu a boli fyzicky, psychicky či sexuálne zneužívané.

 

Ako môžem komunikovať so svojim dieťaťom?

So svojim dieťaťom môžete komunikovať prostredníctvom listov. Vaše listy môžete zaslať na našu adresu uvedenú na web stránke alebo ich môžete naskenovať a zaslať na náš mail: jua.predeti@gmail.com. My ich Vášmu dieťaťu odovzdáme. Listy môžete posielať neobmedzene a Vaše dieťa Vám na ne bude odpovedať. Prosíme Vás o zasielanie korešpondencie v anglickom jazyku, ak to nie je možné, môžete písať aj v slovenčine. Deti sa potešia Vašim pohľadniciam a fotkám. 

Inak deti zasielajú listy 2x ročne svojim adoptívnym rodičom. Rodičom po skončení trimestra takisto posielame vysvedčenia. 

 

Môžem svojmu adoptívnemu dieťaťu poslať darček?

Deťom môžete zasielať drobné darčeky podľa ich veku a vašich možností, nie objemné a ťažké. Najlepšie by bolo, aby sa zmestili do obálky veľkosti A4. Listy a darček prosím pošlite na adresu uvedenú na našej web stránke.

Najvhodnejšie darčeky pre deti sú spodné prádlo (nohavičky, trenky, slipy a lambady/prvé podprsenky) a športové tenisky. Pre logistiku ich odporúčame kúpiť v Keni, kde Vám zašleme účet a fotkovú dokumentáciu.

Športové tenisky stoja v Keni približne 20 euro a spodné prádlo pre dieťa na rok vieme nakúpiť za 10-15 euro. Ak by ste chceli prispieť na takýto darček pre dieťa, môžete nám napísať a poslať peniaze na náš bankový účet s uvedením variabilného symbolu dieťaťa a popisu/správy "DAR".

Deti majú v škole farbičky, perá, ceruzky, omáľovávanky, preto im ich nemusíte zasielať.

Prosime Vás o trpezlivosť pri doručovaní balíčkov do Kene, balíčky posielame po jednotlivcoch, ktorí idú na projekty v ich osobnej batožine. Deťom na základnej škole odovzdávame darčeky iba na konci trimestra pred odchodom domov  (začiatok apríla, koniec júla, koniec októbra), je to jednak z dôvodu, že pravidlá škôl v Keni nedovoľujú, aby deti mali na internátnych školách iné veci ako povinnú výbavu a jednak, aby sa medzi sebou neporovnávali, keď pár detí dostane darček a ostatným bude ľúto. Deti na stredných školách dostávajú darčeky na našich spoločných stretnutiach, aj počas midtermu - prázdnin v polke trimestra.

Môže dieťa z programu vypadnúť?

Áno. Môže sa tak stať z 3 najčastejších dôvodov:

1.    Problematické správanie dieťaťa, časté úteky zo školy - aj napriek 2 ročnému intenzívnemu rehabilitačnému procesu nosia mnohé deti v sebe istú sociálnu patológiu. Mnohé z nich sa nedokážu do spoločnosti zaradiť, majú problematické správanie spojené s útekmi z inštitúcie a pod. Pri dlhotrvajúcom problematickom správaní a častých útekoch, dieťa z programu vylučujeme, nakoľko to pozitívne nevplýva na ostaté deti a nevidíme pozitívnu budúcnosť takéhoto dieťaťa.

2.    Zmena v rodine dieťaťa - rodina sa presťahuje, rodinný člen si nájde zamestnanie a prejaví záujem sa o dieťa starať. V niektorých prípadoch sa rodina žijúca v okolí Nairobi presťahuje späť na vidiek a prejaví záujem vziať si so sebou dieťa a starať sa o neho. Ak je v blízkosti štátna škola a rodina prejaví záujem, aby dieťa miesto internátnej školy navštevovalo dennú školu a má záujem sa o dieťa starať, vo väčšine prípadov im vyhovieme. Situáciu v rodine naďalej monitorujeme prostredníctvom domácich návštev našimi sociálnymi pracovníkmi.

3.    Zlý prospech dieťaťa na strednej škole - pre finančnú náročnosť štúdia na strednej škole (v priemere 800 euro/rok/dieťa) s deťmi uzatvárame dohodu, kde sa dieťa zaväzuje, že bude spĺňať nami dané akademické podmienky (najhoršia akceptovateľná známka je C). Pri priemernej snahe táto známka môže byť dosiahnuteľná všetkými deťmi, ktoré boli prijaté na strednú školu, a preto je horšia známka neakceptovateľná.

Aké je známkovanie  a hodnotiaci systém v Keni?

Od roku 2017 je ve Keni zavedený nový školský systém s názvom Competency based Curriculum (CBC). Tento systém je výsledkom novej školskej reformy, ktorá bola v krajine zavedená v roku 2018. Nahrádza pôvodný systém orientovaný len na výseledky  a jeho cieľom je odstrániť tlak zo študentov a sústrediť sa nielen na akademické výsledky, ale aj na potenciál a talent dieťaťa. Odstraňuje porovnávanie štúdijných výsledkov žiakov v triede a ročníku, pôvodné známkovanie podľa bodov a žiakom dáva písomné hodnotenia. Zahŕňa aj nové a praktické predmety oproti pôvodným piatim predmetom.

Hodnotenie sa udáva prostredníctvom 4 známok:

4 - exceeds expectations (prevyšuje očakávania)

3 - meets expectations (spĺňa očakávania)
2 - approaching expectations (približuje sa k očakávaniam)

1 -  below expectations (pod očakávaniami) 

Hodnotiaci systém na stredných školách a maturity

Stredných škôl v Keni je nedostatok, najmä tých kvalitných. Mnoho detí po skončení základnej školy nedostane šancu pokračovať na strednej škole. Systém stredných škôl je finančne náročnejší vzhľadom na kvalitu vzdelania, náročnosť štúdia a vyššie nároky na pedagogický personál.

 

Študenti majú približne rovnaké predmety ako slovenskí študenti. Sú hodnotení známkami A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D-, E a F – neprospel. Každý predmet dostane svoju známku a zo všetkých predmetov sa spraví ako na základných školách sumár sumárov a študent dostane hodnotiacu známku, napr. B+.

Záverečné skúšky na stredných školách - maturita

Záverečné skúšky na stredných školách trvajú mesiac a realizujú sa zväčša v mesiaci november, nazývajú sa K.S.C.E.. Pozostávajú z vedomostných testov vo forme testových, no najčastejšie otvorených otázok a príkladov z každého predmetu a pri predmetoch swahilský jazyk, anglický jazyk a cudzí jazyk sa píšu ešte slohové práce na zadanú tému. Testy sú tiež štandardné pre všetkých stredoškolských študentov.

Podobne ako na základných školách, aj na stredných školách sa zo všetkých predmetov udelí známka a spraví sa konečný sumár sumárov a študent dostane výslednú maturitnú známku za strednú školu napr. C+. Čím vyššia/lepšia známka, tým väčšia šanca dostať sa na vysokú školu a dostať štipendium (medicína napr. toleruje maximálne pre štipendistov v Keni kritérium A-).

Výsledky sú známe obvykle do konca februára nasledujúceho roka.

​Žiaci sú hodnotení 

Ako je možné, že moje dieťa nedosahuje výborné výsledky v škole?

Tak ako aj na Slovensku, nie všetky deti sú akademicky zdatné. Mnohé deti začali študovať na základnej škole neskoro, v útlom detstve sa im veľmi málo venovali rodičia a príbuzní, iné užívali drogy alebo fetovali lepidlo, čo na nich zanechalo vážne dôsledky v oblasti intelektu a iné majú za sebou množstvo tráum.  Naším cieľom je poskytnúť vzdelanie dieťaťu bez ohľadu na jeho intelekt a dať mu vhodné prostredie na prežitie štastného detstva. Nevyvíjame prehnané nároky na deti v škole, nakoľko sa deti môžu cítiť menejcenné a stratia motiváciu úplne pokračovať v štúdiu.

bottom of page