top of page

Stavba sanitárnych zariadení pre novú Juniorskú strednú školu Sv. Filipa Neriho 

V Keni sa v roku 2018 spustila nová školská reforma, ktorá kompletne zmenila školský systém v Keni - metodiku výučby, organizáciu výučby, systém hodnotenia a dĺžku výučby.

Základná denná a internátna škola Sv. Filipa Neriho v škole je jedinečnou vzdelávacou inštitúciou v krajine, ktorá poskytuje vzdelanie pre všetky skupiny detí stojacich na okraji spoločnosti (deti ulice, siroty, deti s telesným postihnutím či deti žijúce s albinizmom, deti s ochorením/HIV, deti z detských domovov, detí z ťažkých životných podmienok a pod.). Škola je však otvorená aj verejnosti a deti tak nie sú segregované, ale vyrastajú v riadom a plne integrovanom prostredí. Škola je jedinečná tým, že bola postavená v roku 2012 Slovákmi (vďaka Vysokej škole Sv. Alžbety a Slovak aid) a je nimi aj naďalej spravovaná v spolupráci s organizáciou JUA. V roku 2017 základnú školu navštívil bývalý slovenský prezident Andrej Kiska a škola má veľmi dobré meno aj v slovenskej rozvojovej pomoci.

Škola poskytuje núdznym deťom cez program typu adopcia na diaľku kvalitné vzdelávanie, stravu 4x denne, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, školské potreby, školskú uniformu a úbor na telesnú výchovu, internátne potreby, hygienické potreby a útočisko počas prázdnin. 

Vzhľadom na adaptáciu sa na novú školskú reformu, je škola v procese rozšírenia sa o juniorskú strednú školu. Doteraz sa nám podarilo vďaka mnohým donorom (najmä Slovak aid, individuálny darcovia a pod.) vybudovať pre žiakov nové triedy, laboratória, počítačovú miestnosť a rozšíriť jedáleň. Aktuálne nám chýba dobudovanie sanitárnych zariadení pre stredoškolákov, nakoľko existujúce sanitárne zariadenia sú jednak nedostatočné a jedna sú umiestnené v časti určenej pre základnú školu. Bez postavených sanitárnych zariadení nebude môcť škola získať povolenie a spustiť tak strednú školu v januári 2022. Študenti žiaľ budú musieť byť referovaní do iných škôl.

Čo je znamená juniorská stredná škola – nová školská reforma?

Ministerstvo školstva Kenskej republiky realizuje novú uvedenú reformu a novú metodiku výučby s orientáciou na žiaka a na jeho schopnosti od roku 2018. Je to výrazný odklon od pôvodného školského systému a pôvodného kurikula, ktoré pozostávalo zo systému 8-4-4 (8 rokov základnej školy, 4 roky strednej školy a 4 roky nadstavbového univerzitného vzdelania) na nový systém 2-6-3-3-3 (2 roky predškolského vzdelávania, 6 rokov základnej školy od 1 po 6.ročník, 3 roky juniorskej strednej školy (junior secondary school) pre 7,8 a 9 ročník, 3 roky seniorskej strednej školy (senior high school) pre 10,11 a 12.ročník a 3 roky vysokoškolského vzdelávania na bakalárskom stupni). V apríli 2022 sa spustí 6. a zároveň záverečný ročník pod novým kurikulom, ktorý sa skončí národným testom v novembri 2022 a v januári sa spustí pilotný projekt juniorskej strednej školy. 

Školy, ktoré nesplnia požiadavky na registráciu juniorskej strednej školy nebudú zaregistrované a budú môcť poskytovať vzdelávanie len do 6. ročníka.

Zmena zo starého na nové kurikulum sa udiala najmä pre nadmerný a neprimeraný akademický tlak na žiakov na školách a systém orientovaný len na výsledky z písomiek a záverečných testov, ktorý vyvíjal obrovský stres na žiakov. Nový systém  kladie dôraz nielen na rozvoj vedomostí a zručností, ale najmä na ich uplatňovanie na reálne životné situácie. Kladie väčší dôraz na mentálnu schopnosť študentov spracovávať problémy a navrhuje praktický rámec, ktorý vytvára kompetencie študentov na základe ich vášne a talentu.

 

Prečo juniorská stredná škola? 

V roku 2003 Keňa zaviedla na štátnych základných školách bezplatné vzdelanie, čím umožnila majoritnej časti populácie návštevnosť základných škôl, ktorá rapídne stúpla počas nasledujúcich rokov. Prechod zo základných škôl na stredné školy však bol v roku 2016 64%, teda lo na stredné školy. Výskumy uvádzaju, že len okolo 27% detí prejde od 1. ročníka základnej školy ukončením 4. ročníka strednej školy. Toto percento prechodu detí na strednú školu je ešte výrazne nižšie v chudobných prímestských oblastiach napriek tomu, že mnohé deti v týchto oblastiach sú veľmi talentované. V roku 2018 Keňa zaviedla univerzálny prístup pre základné aj stredoškolské vzdelanie a 100% prechod žiakov zo základných škôl na stredné školy na dennej forme štúdia, ktorý zvýšil prechod detí zo základnej školy na strednú na 80% v roku 2021. Tento krok je určite pozitívnym krokom k dosiahnutiu Miléniového cieľa číslo 2 „Dosiahnutie univerzálneho základného vzdelania“ a definitívne od rokov 2019 umiestnil všetky deti, ktoré ukončili základné vzdelanie na stredné školy, spája sa však s množstvom nedoriešených otázok a problémov, ktoré aj napriek 100% prechodu neumožňujú deťom nastúpiť na stredné školy: poplatky, preplnenie tried a s tým spojená nízka kvalita vzdelávania, memorovanie na základných školách a nedostatočné infraštruktúrne vybavenie základných škôl.  

 

Projekt sanitárnych zariadení

Budova je určená pre sanitárne zariadenia a pozostáva z blokov pre chlapcov, dievčatá a pre personál. Blok pre dievčatá na prízemí pozostáva z 5 splachovacích záchodov a 6 umývadiel, sanitárne zariadenia pre ženský personál pozostávajú z 1 splachovacieho záchodu a 1 umývadla, sanitárne zariadenia pre chlapcov pozostávajú z 5 splachovacích záchodov, z 5 pisoárov a z 5 umývadiel, sanitárne zariadenia pre mužský personál pozostávajú z 1 splachovacieho záchodu a 1 umývadla, sanitárne zariadenia dievčatá a chlapcov s telesným postihnutím pozostávajú každé z 1 splachovacieho záchodu a 1 umývadla. Na prízemí sa tiež nachádza údržbárska miestnosť a miestnosť pre upratovačku. V strede budovy sú 2 sanitárne zariadenia pre chlapcov a dievčatá s telesným postihnutím. 

Celkový rozmer sanitárnych zariadení je: 6,8m x 16,95m  = 115,26 m2 (chodba 2m x 19,61m = 39,22 m2)  

 

Je našou prioritou poskytovať vzdelanie na všetkých stupňoch vzdelania a záleží nám na tom, aby deti mohli študovať pod našimi krídlami čo najdlhšie. Naša škola ponúka prístup zameraný na žiaka, rodinný prístup a pracujeme s deťmi nepretržite. Deti, ktoré sa necítia bezpečne doma počas prázdnin môžu slobodne zostať u nás v škole  a organizujeme pre ne rôzne tábory. Snažíme sa rozvíjať u detí nielen vedomosti, ale aj talenty a potenciály, ktoré majú prostredníctvom rôznych krúžkov, aby v budúcnosti dokázali nájsť zamestnanie a pretvárali svoju krajinu k lepšiemu.

 

Veríme, že sa nám podarí so spoločnými silami zabezpečiť vybudovať kvalitnú juniorskú strednú školu a budeme schopní dať deťom pevné základy a svetlú budúcnosť.

 

Ďakujeme, že nám v tom pomôžete!

AKO MÔŽETE PRISPIEŤ

V júni sme spustili zbierku pre deti zo školy Sv. Filipa Neriho prostredníctvom portálu ludialudom.skPrispieť môžete priamo prostredníctvom zverejnenej výzvy č.13672

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/13672

Prispieť taktiež môžete cez portál donio.sk. Link na výzvu: https://www.donio.sk/stredoskolske-vzdelanie-deti-v-keni?fbclid=IwAR1TIw8iHlr3wVTKjHtKJXvU9cJ2OCQQ1yml8MVhHk7Ahs4SyPnLZXfkedo

Prispieť taktiež môžete priamo na náš transparentný účet. Do poznámky uvedte "juniors".

ĎAKUJEME! 

AKTUÁLNA SITUÁCIA V KENI

ĎAKUJEME - ASANTE!!!

bottom of page